Mr. K.V. Kamath, President of New Development Bank BRICS at the IV CEOs Forum India Brazil

Mr. K.V. Kamath, President of New Developmen